Restrukturyzacje firm

restrukturyzacjaEfektywne programy restrukturyzacji  przedsiębiorstw i skuteczne strategie rozwoju, prowadzące do sukcesu rynkowego i wzrostu wartości firmy.

Restrukturyzacja obejmuje wiele powiązanych procesów i działań, powodujących zazwyczaj zmianę zakresu działania przedsiębiorstwa, jego struktury kapitałowej, organizacji wewnętrznej, a także struktury własnościowej.
W zależności od przesłanek tego procesu rozróżniamy restrukturyzację naprawczą (program naprawczy) oraz restrukturyzację rozwojową (program rozwoju).

Na standardowy program restrukturyzacji składają się następujące elementy:

 1. Analiza przedsiębiorstwa i diagnoza jego sytuacji (otoczenie przedsiębiorstwa i wewnętrzne aspekty jego działalności: struktura organizacyjna, zasoby, technologia oraz standing ekonomiczny i finansowy, analiza prawna).
 2. Określenie misji i celów strategicznych, identyfikacja luki strategicznej, diagnoza potrzeb restrukturyzacyjnych.
 3. Rekomendacje restrukturyzacyjne – program zmian i usprawnień przedsiębiorstwa.
 4. Szczegółowy plan restrukturyzacji i harmonogram jego wdrożenia.
 5. Plan finansowy i budżet kosztów wdrożenia programu restrukturyzacji. Zakres programu restrukturyzacji jest zawsze w pełni dostosowany do oczekiwań i potrzeb klienta. Proces restrukturyzacji może obejmować kompleksowo całe przedsiębiorstwo lub też tylko wybrane sfery jego działalności (restrukturyzacja rynkowo-produktowa, organizacyjna, majątkowa, finansowa, restrukturyzacja zatrudnienia itd.).
  Program restrukturyzacji może być także, na życzenie klienta, wykonywany etapowo, a poszczególne jego elementy mogą mieć formą odrębnych opracowań.

Restrukturyzacja jest związana często także ze zmianami własnościowymi lub konsolidacją firm bądź też ich podziałem.
W takich przypadkach dodatkowo przygotowujemy szczegółową koncepcję kapitałowo – organizacyjną, a na życzenie Zamawiającego uczestniczymy także w jej wdrażaniu.
Mamy unikalne doświadczenie, wypracowane zarówno w trakcie realizacji zleceń dotyczących konsolidacji firm w strukturach holdingowych, jak również typowych fuzji i przejęć. Doświadczenie to obejmuje także wszystkie procedury przekształceń, podziałów i połączeń spółek w oparciu o przepisy KSH.
Profesjonalny biznes plan jest niezbędny firmom ubiegającym się o kredyty inwestycyjne, dotacje z funduszy UE, planującym powołanie nowych podmiotów gospodarczych lub wspólne przedsięwzięcia z innymi firmami, a także pragnącym pozyskać fundusze zewnętrzne na realizację własnych projektów bądź restrukturyzację działalności. Tworzenie biznes planów to inny segment proponowanych przez nas usług, który cieszy się dużym zainteresowaniem wsród naszych Klientów myślących o rozwoju swoich firm, produktów lub usług.

Biznes plan w wersji standardowej obejmuje:

 • Opis przedsiębiorstwa i jego działalności.
 • Analizę prawną, ekonomiczną, finansową, organizacyjną i marketingową.
 • Założenia planu strategicznego, analizę SWOT i rekomendacje dotyczące wyboru strategii.
 • Opis planowanych przedsięwzięć biznesowych, celów inwestycyjnych i marketingowych.
 • Plan techniczny.
 • Plan marketingowy.
 • Plan organizacyjny.
 • Plan finansowy.

Zakres opracowania oraz szczegółowość poszczególnych elementów biznes planu zależy od złożoności planowanych inwestycji, a także celu sporządzania biznes planu (poszczególne banki i instytucje finansujące wymagają różniących się standardów tego opracowania).
Biznes plan może obejmować całość działań gospodarczych bądź też tylko wybrane obszary działalności przedsiębiorstwa lub jedynie niektóre z planowanych przedsięwzięć inwestycyjnych (zarówno rzeczowych jak i kapitałowych).
Bez względu jednak na zakres tego opracowania, wykonany przez nas biznes plan jest zawsze przejrzystym i logicznie skonstruowanym dokumentem, korzystnie wpływającym na wizerunek przedsięwzięć planowanych przez naszych klientów i zwiększającym prawdopodobieństwo uzyskania przez nich finansowania.
Biznes plany przygotowujemy także w formie wielowariantowych symulacji finansowych, opracowywanych dla różnych strategii, pozwalających na wybór rozwiązań optymalnych.

Przeczytaj też o zakładaniu nowych firm na www.mlody-biznes.pl.