Utylizacja odpadów sklasyfikowanych w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA ŚRODOWISKA

odpadyUtylizacja odpadów, jest dziedziną, której głównym celem jest zminimaliwowanie szkodliwego wpływu na środowisko naturalne. Sam proces utylizacji, ze wzgledu na swój charakter, musi więc być przeprowadzany przez upoważnione do tego celu jednostki, które legitymują się stosownymi zezwoleniami, aby proces utylizacji był przeprowadzony zgodnie z obowiązującym prawem i przepisami. Nasza firma posiada takie zezwolenie wydane przez WOJEWODĘ MAŁOPOLSKI z dnia 16 czerwca 2003 r. (ŚR.IV.ED. 6620/12/03).
W związku z tym, że z omawianym rozporządzeniem związane jest wiele innych rozporządzeń, istotne jest, aby weszło ono w życie z dniem 1 stycznia 2002 r. – równolegle do rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska, które będzie oparte m.in. na rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie katalogu odpadów.
Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 24 grudnia 1997 r. w sprawie klasyfikacji odpadów zostało wydane na podstawie upoważnienia zawartego w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o odpadach i transponowało do polskiego prawa decyzję Komisji 94/3/WE ustanawiającą listę odpadów zgodnie z art. 1 pkt – a dyrektywy Rady 75/442/EWG w sprawie odpadów (tzw. Europejski Katalog Odpadów) oraz decyzję Rady 94/904/WE ustanawiającą listę odpadów niebezpiecznych zgodnie z art. 1 ust. 4 dyrektywy Rady 91/689/EWG w sprawie odpadów niebezpiecznych (tzw. lista odpadów niebezpiecznych). Odpady klasyfikowano w podziale na grupy, podgrupy i rodzaje. Poza podgrupami i rodzajami odpadów wynikającymi z w/w decyzji Komisji dodano w polskiej klasyfikacji odpadów podgrupy i rodzaje odpadów charakterystyczne dla krajowej gospodarki odpadami (np. podgrupa odpadów 16 81 „Odpady powstałe w wyniku wypadków i zdarzeń losowych” lub rodzaj odpadów 10 09 80 „Wybrakowane wyroby żeliwne”), co jest zgodne z prawem Unii Europejskiej, nadając im kolejne wolne numery kodów następujące po kodach występujących w decyzji Komisji 94/3/WE.
Praktyka stosowania Europejskiego Katalogu Odpadów w krajach członkowskich Unii Europejskiej dowiodła, że konieczne są zmiany w tym katalogu. W związku z tym została wydana decyzja Komisji 2000/532/WE z dnia 3 maja 2000 r. (nowy Europejski Katalog Odpadów), która (jeszcze przed wejściem jej w życie) została znowelizowana dwoma decyzjami Komisji 2001/118/WE i 2001/119/WE. Decyzja – w formie, w jakiej ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2002 r. – zawiera kilka nowych podgrup odpadów (np. 10 14 „Odpady z krematoriów) i wiele nowych rodzajów odpadów (np. 10 14 01* „Odpady z oczyszczania gazów odlotowych zawierające rtęć”), a jednocześnie niektóre dotychczasowe podgrupy odpadów (np. 06 12 „Odpady z produkcji, stosowania i regeneracji katalizatorów) i rodzaje odpadów zostały wykreślone (np. 01 04 01 „Skruszone skały”). Odpady niebezpieczne zaznaczono w nowym Europejskim Katalogu Odpadów gwiazdką obok kodu – zrezygnowano bowiem z odrębnej listy odpadów niebezpiecznych. Jednocześnie zastosowano zasadę, że kody rodzajów i podgrup odpadów, które zostały wykreślone nie są zastępowane nowymi – co powoduje nieciągłość numeracji (jest jednak uzasadnione z uwagi m.in. na statystykę odpadów). Nowo wprowadzonym rodzajom i podgrupom odpadów nadano kolejne wolne numery kodów, przez co w niektórych przypadkach pokryły się one z „polskimi” odpadami z klasyfikacji odpadów wg rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 24 grudnia 1997 r. w sprawie klasyfikacji odpadów.
Ze względu na fakt, że katalog odpadów jest powszechnie stosowany w całej Europie – również w celach statystycznych – zdecydowano, że przy tworzeniu nowego polskiego katalogu odpadów zostanie przeniesiona numeracja z nowego Europejskiego Katalogu Odpadów (nawet mimo jej nieciągłości), a odpady charakterystyczne dla polskiej gospodarki odpadami i dodatkowe w stosunku do nowego Europejskiego Katalogu Odpadów zostaną oznaczone kodami o numerze 80 lub wyższym (tzw. „osiemdziesiątki”) odpowiednio na piątej i szóstej pozycji kodu dla rodzajów odpadów (np. 10 09 80 „Wybrakowane wyroby żeliwne”) lub na trzeciej i czwartej pozycji kodu dla podgrupy odpadów (np. 10 80 „Odpady z produkcji żelazostopów”). Odpady niebezpieczne zostały oznaczone gwiazdką – tak jak w nowym Europejskim Katalogu Odpadów.
W rozporządzeniu określono również sposób klasyfikacji odpadów – zgodny z zasadami zawartymi w znowelizowanej decyzji Komisji 2000/532/WE.
Wejście w życie przedmiotowego rozporządzenia nie spowoduje żadnych dodatkowych skutków finansowych dla budżetu państwa.