Zagospodarowanie lasu

lasZagospodarowaniem lasu nazywamy działalność człowieka która zmierza do unormowania i usystematyzowania czynności gospodarczych w lesie. Czynności powinny być zagospodarowane w taki sposób, aby trwale zaspokajały potrzeby społeczeństwa i gospodarki państwowej, głównie przemysłu drzewnego z uwzględnieniem ochrony lasu.

Produkty leśne są też wykorzystywane w innych gałęziach przemysłu, jak spożywczy, czy nawet kosmetyczny.
Oprócz ogólnych celów jakie powinna spełniać gospodarka leśna, każde gospodarstwo leśnego, w tym nadleśnictwo i leśnictwo ma ustalone własne zadania. Dotyczą one ogółu prac leśnych , możliwości produkcyjnych na jego terenie. Osobne zadania szczegółowo określają też potrzeby produktów leśnych oraz:

 • unikalnego znaczenia lasu dla klimatu,gleby;
 • regulacji stosunków wodnych;
 • wpływu na zdrowotność drzew i drzewostanów.

Zagospodarowanie lasu ściśle wiąże się więc z pojęciem ściśle związanym z jego codziennym użytkowaniem.

Realizacja tak wytyczonych celów i szczególnych zadań gospodarki leśnej jest możliwa przez zastosowanie zróżnicowanych sposobów zagospodarowania lasu. Każdy sposób zagospodarowania lasu powinien opierać się na założeniach i podstawach naukowych, sprawdzonych doświadczalnie. Założenia te muszą uwzględniać zarówno czynniki przyrodnicze jak i czynniki ekonomiczne produkcji leśnej.

Do czynników przyrodniczych zalicza się następujące elementy:

 • siedlisko,
 • wymagania siedliskowe
 • granice naturalnego zasięgu drzew,
 • współżycie i współzależności drzew i różnych formacji roślinnych w zespole leśnym,
 • biocenozę leśną,
 • wpływ lasu na stan gleby i klimat
 • stosunki wodne

Czynnikami ekonomicznymi są między innymi czynności zmierzające do zoptymalizowania produkcji leśnej i zaspokojenie potrzeb odbiorców. Są to następujące elementy:

 • rębności drzew,
 • wprowadzenia gatunków szybko rosnących,
 • koncentrację zrębów w celu większego zmechanizowania prac związanych z wyrębem i wywozem drewna.

W Polsce sektor gospodarki zajmujący się przerobem drewna zatrudnia aż 330 tys. osób, co stanowi 2,5 proc. zatrudnienia w całej gospodarce.